Aktualności

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem zwraca się z prośbą o nie wrzucanie rękawiczek i maseczek ochronnych do instalacji kanalizacyjnej Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019r.poz 1437 z późn. zmianami) w art. 28 ust. 4a wskazuje, że kto nie przestrzega zakazów związanych z korzystaniem z urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze grzywny.

        W okresie pandemii koronawirusa zużywamy znacznie więcej środków ochrony osobistej, przede wszystkim maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych. Wrzucanie tego rodzaju odpadów do toalety powoduje awarie instalacji kanalizacyjnej w budynku i związane z tym wydostawanie się ścieków do mieszkań i piwnic. Przypominamy, że niektóre awarie można usunąć wyłącznie od strony mieszkań, do których w czasie pandemii nasze służby mają utrudniony dostęp.

 

        Apelujemy o kulturalne korzystanie z sieci kanalizacyjnej, zgodnie z jej przeznaczeniem. Musimy mieć świadomość, iż każdy użytkownik ma wpływ na zmniejszenie ilości awarii sieci kanalizacyjnych. Dzięki temu unikniemy kłopotów i niższe będą koszty usuwania ewentualnych awarii oraz o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem. Obowiązujące rozporządzenie nakazuje zebranie tych odpadów do foliowego worka, który po zawiązaniu należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.