Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje, że zgodnie z art.90 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmienie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie „sprawozdawcze” za 2019r. będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.