Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia

 

 

Na podstawie art. 8³ ust 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

(Dz. U. 2018. 845 t.j. z zm. ) oraz na podstawie § 32 Statutu Spółdzielni,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dwóch częściach:

 

I Część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 28 września (poniedziałek) 2020r.

godz. 16°° w sali Centrum Kultury “Zamek” w Nowem ul. Plac Zamkowy

86 - 170 Nowe dla członków posiadających prawa do lokali położone

Os. Nadwiślańskie bl. nr 1,2,3,4,5 oraz Os. 700-lecia blok nr 2,3,4

oraz Al. 3 Maja 3.

 II Część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 29 września (wtorek) 2020r.

godz. 16°° w sali Centrum Kultury “Zamek” w Nowem ul. Plac Zamkowy

86 - 170 Nowe dla członków posiadających prawa do lokali położone

Os. Nadwiślańskie II bl. nr 1,2,3,4,5,6,9,10.

 

Porządek obrad - projekt

 

1. Otwarcie obrad.

2. Odczytanie listy pełnomocników.

3. Wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia:

- przewodniczącego

- z-cy przewodniczącego

- sekretarza

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia, przedstawienie protokołu

Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

7. Przyjęcie porządku obrad.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019r.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019r.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

11. Ocena sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą i wniosek

 Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla członków

Zarządu.

12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Zarządu za 2019r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółdzielni za 2019r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej za 2019r.

16. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom

Zarządu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej

za rok 2019.

18. Podjęcie uchwały dotyczącej oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

20. Zakończenie.

 

 

Informujemy, że protokół z posiedzenia Kolegium Przewodniczących

i Sekretarzy z dnia 17 czerwca 2019r. oraz protokoły wszystkich części

Walnego Zgromadzenia z dnia: 10 i 11 czerwca 2019r. oraz sprawozdania, projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia z którymi członek SM w Nowem ma prawo się zapoznać, wyłożone będą do wglądu

w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem ul. Tczewska 38 w godzinach urzędowania – 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

 

Uczestnicy wchodzący na salę obrad, będą zobowiązani do dezynfekcji rąk,

zakrycia ust i nosa maseczką albo przyłbicą przez cały czas trwania obrad

Walnego Zgromadzenia

 

 

Mandaty wydawane będą członkom Sp-ni od godz. 15.45